ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਾਈਡ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ