ਜਿਓਵਿਜ਼ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਓਵਿਜ਼ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ